Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Inžinierska geológia

Úloha inžinierskogeologického prieskumu je vrcholne dôležitá pri výstavbe vo svahoch a v nezastavených územiach. Úlohou prieskumu je overiť geomorfologické pomery a geologickú stavbu staveniska, vlastnosti hornín a zemín, hydrogeologické pomery na stavenisku a prebiehajúce geodynamické procesy. Prieskum pozostáva vrtných prác, poľných skúšok, dynamickej penetračnej skúšky, odberu vzoriek, laboratórnych prác, záverečnej správy.

Vykonávanie geologického prieskumu a výskumu podložia sa riadi platnými zákonmi, zákonom č. 569/2007 – geologický zákon a technickými normami STN a  EN, normy však majú len odporúčací charakter. Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní v stavebnom poriadku – stavebný zákon v znení neskorších predpisov vrátane zákona č. 237/2000 Z. z. (veľkej novely) vykonanie inžinierskogeologického prieskumu neukladá. 

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu inžiniersko-geologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Hydrogeológia

Hydrogeologický prieskum sa zameriava na detailnejšie poznanie množstiev a kvality podzemných vôd a ich racionálne využívanie, prípadne zistenia prípadnej konaminácie.

Podľa rozsahu a podrobnosti skúmania sa realizuje vyhľadávací hydrogeologický prieskum, ktorého náplňou je skúmanie hydrogeologických pomerov vybraných regiónov (hydrogeologických rajónov alebo subrajónov a čiastkových rajónov) vrátane výpočtov využiteľných množstiev podzemnej vody v kategórii. Jedným z výstupov je vymedzenie perspektívnych oblastí na zachytenie podzemnej vody. Podrobný prieskum je zameraný na overovanie hydrogeologických pomerov v perspektívnych lokalitách. Výsledky prieskumu sú podkladom pre rozhodovanie o vydaní povolenia na odber podzemnej vody alebo pre doplnkový prieskum, v ktorého rámci  sa doplňujú údaje o hydrogeologických pomeroch daného územia.

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu hydrogeologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NAS KONTAKTOVAŤ

Enviromentálna geológia

Prípadná kontaminácia podložia sa overuje geologickým prieskumom životného prostredia (environmentálny prieskum). V prípade potvrdenia environmetnálnej záťaže sa overuje zdroj a rozsah znečistenia, riziká prípadného šírenia a navrhuje rozsah a metódy na jej odstránenie – sanáciu.

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu geologického prieskumu?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ