Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Ako na to

Vŕtaná studňa je v zmysle zákona 364/2004 Z.z. vodnou stavbou a ako taká musí byť schválená príslušným organom cez legislatívne konanie. V tejto súvislosti dodávame projektovú dokumentáciu, navrhneme optimálnu hĺbku studne cez hydrogeologické posúdenie, realizáciou vrtu s otestovaním, dezinfekciou, výstupnou dokumentáciou, následne s prípadnou montážou čerpacej technológie, záručný a po záručný servis, tiež s možnosťou odberu vzoriek vody s dodaním vyhodnotenia - t.j. studňa na kľúč. V individuálnyhch prípadoch vieme zabezpečiť inžiniering.

*Upozornenie* pre realizáciu studní a vrtov s hĺbkou nad 30 m. Strojne vŕtané studne a vrty s hĺbkou nad 30 m patria podľa zákona číslo 51/1988 Z.z. Zákon o banskej činnosti a v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov do činnosti vykonávanej banským spôsobom. Takéto studne a vrty smie realizovať len právnická osoba s oprávnením pre výkon činnosti banským spôsobom zapísaným v ORSR alebo v živnostenskom registri. Studne a vrty nad 30 m realizované neoprávnenými osobami nie je možné v zmysle príslušnej legislatívy skolaudovať a musia byť po nahlásení na náklady vlastníka zlikvidované zasypaním na to určenými materiálmi

Vŕtaná studňa

Vŕtané studne sa musia realizovať v zmysle platných legislatívnych predpisov a príslušných noriem.

Ponúkame štandardné profily vŕtania, ktoré sa odvíjajú od technológie vŕtania, ktorá je prislúchajúca ku geologickej štruktúre záujmovej lokality. Profily vŕtania sú od ∅152 mm do ∅273 mm pri vystrojení vrtu certifikovaným materiálom od DN 110 mm do  DN 200 mm.

Širokoprofilové studne do priemeru vŕtania Ø820 mm pre priemyselné parky, poľnohospodárske družstva, požiarne studne sú individuálne a veľmi špecifické objekty, preto Vám detailnú cenovú ponuku vieme vypracovať na základe stanovenia základných vstupných charakteristík. Možnosť zabudovania certifikovaným materiálom do DN 600 mm.

Celková cena sa odvíja od technológie vŕtania, profilu vŕtania, priemeru vystrojenia vrtu, použitých materiálov a doplňujúcich úkonov spojených so samotnou realizáciou a ostatných služieb. Cenová kalkulácia obsahuje všetky potrebné úkony k tomu, aby studňa po odovzdaní bola okamžite schopná plnohodnotného užívania v zmysle požiadaviek klienta.

 

Zaujíma Vás výška vstupnej investície vŕtanej studne?

Cenová kalkulácia studne

Čerpadlo pre Vašu studňu

Realizujeme komplexné čerpacie a prečerpávacie systémy pre strojne vŕtané studne. Každý typ ponorného, prípadne sacieho čerpadla je vhodný na konkrétny účel, samotný výber správneho typu a výkonu je dôležitý najmä pre ekonomiku prevádzky a dlhodobú funkčnosť. Návrh čerpacích systémov pre menšie prietoky realizujeme bezplatne. Pre priemyselné využitie disponujeme partnermi pre projektovú a realizačnú dokumentáciu spracovávame pre celé technologické celky v oblasti vodného hospodárstva. Radi Vám pomôžeme aj v oblasti úpravy vody pre rôzne účely.

  1. návrh a montáž čerpacích systémov studní pre objekty a závlahy
  2. dezinfekcia systému
  3. záručný a po záručný servis
  4. rozbor vody

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu montáže čerpacích systémov?

Cenová kalkulácia čerpacieho systému

Čistenie a testovanie studní

Vŕtaná  studňa  je  často  jediným  zdrojom  zásobovania  pitnou  alebo  úžitkovou  vodou  a predstavuje  nemalú investíciu. Pri prevádzke vŕtanej studne však môže dochádzať k jej   postupnému degradovaniu z rôznym príčin.

Metódam prečisťovaniam vŕtaných studní sa na odbornej úrovni zaoberáme dlhodobo. Ku každej studni treba pristupovať individuálne pretože príčiny degradácie vrtu pozostávajú od sedimentu v studni, cez vyzrážanie nánosom na perforovanej časti studne až po zakolmatovanie bezprostredného hydrogeologického kolektoru studne, v neposledom rade treba spomenúť aj poškodenie na zabudovanom materiále studne. Postupným vývojom zdokonaľujeme metodiku regenerácie vŕtaných studní cez vhodné postupy pre konkrétny prípad s ohľadom na  zníženie zdravotného rizika, minimalizáciu poškodenia výstrojenia studne a narušenia hydrogeologického kolektoru.

Regeneráciou / čistením vŕtanej studne je možné  zvýšiť  (obnoviť)  exploatačné  množstvo  vody (výdatnosť vŕtanej studne) na vyššie alebo pôvodné hodnoty, pričom takýmto spôsobom vieme predísť havarijnému stavu na odbernom mieste a životnosť systému predĺžiť. Taktiež  odporúčame priebežne monitorovať stav kvality vody cez rozbory vody a v prípade zhoršenia stavu kvality sa snažiť odhaliť príčinu.

Napadla Vás otázka ohľadom prečistenia alebo otestovania Vašej studne?

Cenová kalkulácia prečisťovania studní