Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Tepelné čerpadlá

Princíp tepelného čerpadla je spracovať zemské teplo, premeniť ho na tepelnú energiu pre vykurovanie objektov a ohrev teplej vody. Pre minimalizáciu druhotných nákladov je optimálne sa rozhodnúť už pri kreácií projektovej dokumentácie prípadne dimenzií objektu už v štádiu prípravy stavby. Na základe projektovej dokumentácie prípadne dimenzií objektu pri jestvujúcich objektoch Vám renomovaný dodávateľ alebo projekčná kancelária navrhne vhodný typ tepelného čerpadla. Systém primárneho okruhu, t.j. zem-voda a voda-voda je následne priebežné konzultovaný s hydrogeológom, geológom pre zamedzenie vzniku chybných rozhodnutí (napríklad nesprávny návrh systému v nevhodných hydrogeologických podmienkach a následná nefunkčnosť systému). Technické oddelenie Vám spracuje komplexnú cenovú ponuku pre dodávku a montáž primárneho okruhu až do technickej miestnosti v objekte.

Tepelné čerpadlo systém zem-voda

Vrty geotermie s osadením geotermálnymi vertikálnymi sondami - pre systém tepelného čerpadla zem - voda sa realizujú v miestach s obmedzenými zásobami podzemných vôd, ktoré by nepostačovali pre trvalý chod tepelného čerpadla a mohlo by prísť k ich vyčerpaniu. Realizujeme vrty geotermie pre tepelné čerpadlá až do 120 metrov

 1. geologické posúdenie lokality, návrh dimenzie a hĺbky vrtov
 2. oboznámenie s priebehom prác
 3. ohlásenie prác na príslušných orgánoch štátnej správy
 4. zriadenie staveniska a vymedzenie dotknutých objektov
 5. odvŕtanie vrtov podľa technického návrhu
 6. vystrojenie vrtov geotermálnou sondou z materiálu PE100 RC
 7. tlaková vzostupná injektáž vrtov pre zvýšenie prestupu tepla
 8. tlaková skúška tesnosti sond, protokol so zárukou k jednotlivým vrtom

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlo systém zem-voda?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Tepelné čerpadlo systém voda - voda

Studničné vrty predstavujú formu realizácie primárneho okruhu, ktorá zaručuje možnosť trvalého odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla pri nízkej vstupnej investícii.

 

 1. geologické posúdenie lokality, návrh konštrukcie a situovania vrtov
 2. oboznámenie s priebehom prác
 3. vypracovanie projektu pre vodoprávne konanie, ohlásenie prác na úradoch
 4. odvŕtanie vsakovacieho a čerpacieho vrtu podľa projektu
 5. vystrojenie vrtov normovaným materiálom so životnosťou viac ako 100 rokov
 6. štrčíkový filtračný obsyp vrtov pre zamedzenie pieskovania
 7. odtesnenie povrchových a podzemných vôd
 8. hydrodynamická skúška pre overenie kvantitatívnych možností systému
 9. záručné protokoly k zrealizovaným vrtom

Máte otázku alebo Vás zaujíma prípadná výška investície pre realizáciu studničných vrtov pre tepelné čerpadlo systém voda-voda?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ